MOVEO plan de estudion
Slide
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN (1 año)
3er curso: Especialización (600 horas)
La duración del programa es de un año escolar
(octubre a junio)

PLA D’ESTUDIS

Projecte de creació

Al llarg del curs, l’alumnat desenvolupa un projecte de creació propi, acompanyat per l’equip pedagògic del Centre. En aquest procés s’acompanyen aspectes de creació, producció i dramatúrgia, a més d’oferir formacions puntuals de temes rellevants en la creació d’un projecte..

Aquest treball és lliure i pot prendre formes diferents, segons el desig de cada participant de cercar la forma d’expressió i d’aplicació dels seus coneixements apresos a l’escola. Podran formar part d’aquest projecte participants externs a l’escola com a equip artístic del projecte.

Durant els mesos de maig i juny, l’alumnat disposa d’una sala d’assaig a les tardes i el procés de creació està assessorat pel professorat amb un seguiment dels assaigs. Aquests assaigs acostumen a estar combinats amb residències a centres culturals de la ciutat.

estiu
plan de estudio-3er año2

Tècnica - Improvisació - Repertori

L’alumnat de tercer any segueixen les classes de tècnica, repertori i improvisació amb l’alumnat de diplomatura durant els dos primers trimestres, però amb tasques específiques i criteris d’avaluació diferents. Segons grup i nivell, es treballa, a més, una peça de repertori específica.

Composició

Durant el segon trimestre, cada alumne prepara i supervisa un projecte de creació amb un petit grup d’alumnes de 2n curs en qualitat d’ull extern, apropant-se a un treball de direcció.
En el tercer trimestre, els alumnes/as participen en les classes fins a finals d’abril i, en paral·lel, comencen de manera autònoma la creació dels seus propis projectes, supervisats per l’equip pedagògic.

curso septiembre

Dansa Contemporània

A través de diferents tècniques de moviment (Flying low, release, manipulacions, etc.), es treballa per aconseguir un cos obert i disponible, flexible als canvis i adaptable a l’espai i temps compartit. A través de frases de moviment, es posen en pràctica les mecàniques trobades construint recorreguts que viatgen per l’espai. Amb eines de contact i altres tècniques, es treballen diferents possibilitats que dos o més cossos puguin compartir els pesos, el temps i l’espai, movent-se des de la trobada dels punts de contacte i l’escolta de les direccions del cos.

Programa de suport a la professionalització

L’alumnat de 3er poden presentar els seus projectes al programa de suport a la professionalització Moveo que els proporciona un programa de residències (enllaç) i assessorament artístic i tècnic.

Projectes de creació realitzats